(BĐT) - Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu là 9.059,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 513,26 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 5%.

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư là 929,96 tỷ đồng. Trong đó, dùng toàn bộ 929,96 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị cho Công ty.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 7.839 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 197 tỷ đồng và cổ tức là 5%. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, kế hoạch năm 2022 đã tăng 15,6% về doanh thu và 160,5% về lợi nhuận.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.048,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 822,66 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 78,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 417,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.