(BĐT) - Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu là 4.218,3 tỷ đồng, lợi nhuận là 290 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 5% so với thực hiện trong năm 2020.

Trước đó, Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 9/4/2021, ngày chốt danh sách là 9/3/2021.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.469,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 276,2 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 4,8% và tăng 27,4% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 145,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 1,8% lên 2.922,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.006,9 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 986,3 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 555 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản.