Năm 2020, RAL báo lãi tăng 168,5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.862,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 128,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 35,9 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.922,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 336,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 168,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đưa ra 2 kịch bản: kịch bản 1 với doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng; kịch bản 2 với doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, theo kịch 1, doanh nghiệp hoàn thành 212% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 33,6% lên 4.027 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.091,5 tỷ đồng, chiếm 51,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 979,4 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 656,8 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư