(BĐT) - Bộ KH&ĐT đã có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Năm 2019 phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2018

Theo Dự thảo Chỉ thị, năm 2019 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu tổng quát của năm 2019 được xác định là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển KTXH và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Dự thảo đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế; phát triển xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại;…