(BĐT) - Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông. Theo đó, năm 2018 Công ty dự kiến khai thác 1 triệu m3 đá và tiêu thụ 3,4 triệu m3 đá chế biến.
Công ty CP Đá Núi Nhỏ đang khai thác đá tại 2 mỏ là Núi Nhỏ (Bình Dương) và Tân Lập (Bình Phước). Ảnh: CMI

Công ty CP Đá Núi Nhỏ đang khai thác đá tại 2 mỏ là Núi Nhỏ (Bình Dương) và Tân Lập (Bình Phước). Ảnh: CMI

Đá Núi Nhỏ kỳ vọng đạt 614,4 tỷ đồng doanh thu và 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 8% so với thực hiện năm 2017).

Về khó khăn trong năm 2018, Công ty cho biết chất lượng đá không đều, đá đen chiếm tỷ trọng lớn làm ảnh hưởng đến giá bán và khối lượng tiêu thụ. Ngoài ra, đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành khai thác khoáng sản là an toàn lao động trong khai thác và ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư, đã gây khó khăn cho Công ty. Công tác an dân khu vực khai thác mỏ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.