(BĐT) - Công ty CP Mía đường Lam Sơn (mã chứng khoán: LSS) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 - 2021 (từ 1/7/2020 - 30/6/2021).
Mía đường Lam Sơn đặt kế hoạch lợi nhuận gần 220 tỷ đồng

Theo đó, Công ty lên kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 - 2021 với chỉ tiêu doanh thu 4.003 tỷ đồng, tăng 126%; lợi nhuận trước thuế 219,8 tỷ đồng, bằng 8,7 lần so với thực hiện niên độ 2019 - 2020; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4,5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021.

Nguồn thực hiện là lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2020, là gần 64,6 tỷ đồng, bao gồm 39,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang và 24,76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019-2020).

LSS đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 - 2021 vào ngày 16/9 và Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 18/11/2020.