Maritime Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 14/4

Ngân hàng dự kiến bầu thêm 2 thành viên HĐQT. Thời hạn nộp danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định đến ngày 26/3/2016.
Maritime Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 14/4

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank – MSB) vừa công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Cụ thể, Hội đồng quản trị ngân hàng thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp vào ngày 10/3/2016. Ngày họp dự kiến vào ngày 14/4/2016.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2012-2016) để kiện toàn bộ máy nhân sự và bảo đảm tuân thủ các quy định của luật các TCTD và điều lệ của Maritime Bank.

Ngân hàng dự kiến đề cử, ứng cử 2 thành viên HĐQT. Thời hạn nộp danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định đến ngày 26/3/2016.

Trong năm 2015, ông Tạ Ngọc Đa - nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành và ông Đào Trọng Khanh - nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị - hai vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của MaritimeBank - đã chuyển sang công tác tại Ngân hàng Quốc dân.

Hiện ông Huỳnh Bửu Quang đang làm Tổng Giám đốc của ngân hàng Maritime Bank.

Chuyên đề