(BĐT) - UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
Long An chấn chỉnh công tác đấu thầu

Theo đó, tỉnh Long An đưa ra những biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng cường tính công khai minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, bên mời thầu mua sắm, đơn vị tư vấn, đơn vị cung cấp dịch vụ phi tư vấn liên quan thực hiện tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm và đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của các bộ. Đồng thời, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Các HSMT, các tiêu chí lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BKH; Thông tư số 03/2015/TT-BKH; Thông tư số 05/2015/TT-BKH… và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu trong lập, thẩm định và phê duyệt HSMT, không được đặt ra những điều kiện làm hạn chế sự tham gia hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và thiếu bình đẳng. Chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn phải thật sự có trách nhiệm trong việc lập thiết kế cơ cở, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Trong hợp đồng tư vấn phải có điều khoản về điều kiện ràng buộc để thực hiện việc xử phạt theo hợp đồng nếu phát hiện có sai sót. Đồng thời, UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu cần thực hiện nghiêm chỉnh quy định về mốc thời gian trong đấu thầu từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá, trình thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm chất lượng dịch vụ, hàng hóa và công trình theo yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An được giao chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ. Trường hợp phát hiện HSMT đặt ra những điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu phải thống nhất với chủ đầu tư bằng văn bản để điều chỉnh cho phù hợp trước khi tổ chức đấu thầu. Đồng thời, UBND tỉnh Long An yêu cầu thực hiện việc giải quyết khiếu nại của các nhà thầu theo quy định và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu.