Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 của Tập đoàn Bảo Việt tăng 13%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tập đoàn Bảo Việt cho biết, quý I năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.
Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 của Tập đoàn Bảo Việt tăng 13%

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3,6% và 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng tốt về hiệu quả. Quý I năm 2024, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi đó Lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 331 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 10,9%.

Lĩnh vực quản lý quỹ đưa ra nhiều chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Quý I năm 2024, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 128.916 tỷ đồng, tăng 2,9% so với thời điểm 31/12/2023; tổng doanh thu đạt 44,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19,3% và 26,5% so với cùng kỳ 2023.

Lĩnh vực chứng khoán cũng đạt kết quả tích cực. Quý I/2024, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 220 tỷ đồng doanh thu và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện), tăng trưởng lần lượt là 26,5% và 30% so với cùng kỳ 2023.

Chuyên đề