(BĐT) - Công ty CP Logistics Vicem cho biết, ngày 15/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/9/2020.

Tính đến cuối năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 30,18 tỷ đồng. Sau khi trừ việc trích lập các quỹ và trả cổ tức, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối hơn 2,1 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%, cùng kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu 313,48 tỷ đồng, tăng 11,54% so với năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 13,43% so với kết quả năm 2019, đạt xấp xỉ 25 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 136,24 tỷ đồng, tăng 7,69%; lợi nhuận sau thuế đạt 13,28 tỷ đồng, giảm 18,88% so với cùng kỳ 2019.