(BĐT) - Thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc tỉnh Khánh Hòa sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Thời gian giải quyết của quy trình liên thông không quá tổng thời gian giải quyết riêng từng thủ tục. Thời gian giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị tham gia quy trình không vượt quá thời gian giải quyết được UBND Tỉnh quy định tại quyết định công bố thủ tục hành chính. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.