Gói thầu 02: MCB và hộp công tơ

Gói thầu 02: MCB và hộp công tơ

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm VTTB phục vụ cho nhu cầu SXKD và dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công, thiết bị đo lường và công tác khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm năm 2024

Chuyên đề