Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tỉnh Ninh Thuận

Bên mời thầu: Ban Chuẩn bị Dự án Tam nông giai đoạn 2 tỉnh Ninh Thuận

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại STT 5 Mục 1 Đánh giá tính hợp lệ của HSDT Chương III, HSMT yêu cầu: Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có): Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm: (1) Khảo sát xây dựng hạng I; (2) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có lĩnh vực đo đạc thành lập bản đồ công trình; (3) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, lâm nghiệp) hạng III; (4) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hạng III, còn hiệu lực. Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

Tại Mục 1.1 Bảng số 01 Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III, HSMT yêu cầu:

Đã thực hiện hợp đồng/dự án có tính chất tương tự từ năm 2014 đến nay (tính đến thời điểm đóng thầu), cụ thể như sau: Đã thực hiện hoàn thành hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, lập dự án hoặc tư vấn khảo sát địa hình, lập TKBVTC và dự toán công trình có tổng giá trị 01 đến 03 hợp đồng ≥ 5,0 tỉ đồng sử dụng nguồn vốn ODA bao gồm:

- 01 hợp đồng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hệ thống tưới thủy lợi); và

- 01 hợp đồng công trình giao thông (đường lâm nghiệp); và

- 01 hợp đồng công trình giao thông (đường bê tông xi măng nông thôn). Nhà thầu có hợp đồng đủ các loại công trình trên được đánh giá là 1 hợp đồng tương tự.

*Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại mục CDNT 10.3 của Chương II thuộc HSMT này.

Mục 1.2.3 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có điều kiện tương tự: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có điều kiện tương tự: Đã thực hiện hoàn thành các hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, lập dự án hoặc tư vấn khảo sát địa hình, lập TKBVTC và dự toán công trình có điều kiện địa lý tương tự (Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa) sử dụng nguồn vốn ODA từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng thầu.

- Mỗi hợp đồng nằm trên địa bàn Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu của HSMT thì được cộng 0,5 điểm; tối đa không quá 06 điểm;

- Mỗi hợp đồng nằm trên địa bàn Bình Thuận hoặc Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu của HSMT thì được cộng 0,5 điểm; tối đa không quá 03 điểm.

Về phân bố điểm: Tại Mục 1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Không yêu cầu mức điểm tối thiểu; Tại Mục 2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Không yêu cầu mức điểm tối thiểu; Tại Mục 3 Giải pháp và phương pháp luận: Yêu cầu mức điểm tối thiểu là 24 điểm; Tại Mục 4 Nhân sự chủ chốt: Yêu cầu mức điểm tối thiểu là 40 điểm. Tổng cộng điểm lại yêu cầu tối thiểu là 100 điểm.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về đánh giá tính hợp lệ của HSDT, Nhà thầu cho biết, phạm vi công việc không có khảo sát địa chất. Tuy nhiên HSMT lại yêu cầu chứng chỉ khảo sát (bao gồm cả địa hình, địa chất), như vậy HSMT đang yêu cầu vượt trên quy mô, phạm vi công việc của Gói thầu. Còn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có lĩnh vực đo đạc thành lập bản đồ công trình chỉ bắt buộc đối với tổ chức thực hiện thành lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch xây dựng theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Do đó, yêu cầu như tại HSMT là không phù hợp.

Liên quan đến hạng chứng chỉ, Nhà thầu thắc mắc: căn cứ nào Bên mời thầu yêu cầu chứng chỉ khảo sát xây dựng hạng I? Trong khi, HSMT chỉ yêu cầu chứng chỉ năng lực hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III; lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hạng III được thiết kế. Đồng thời, tại Mục 4.6 Tiêu chuẩn đánh giá HSDT yêu cầu Chuyên gia địa hình có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III.

Đối với kinh nghiệm và năng lực nhà thầu, Nhà thầu cho rằng, HSMT phân biệt năng lực, kinh nghiệm của đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế “đường lâm nghiệp” và “đường bê tông xi măng nông thôn” là không thỏa đáng, có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu, bởi hai dạng kết cấu công trình này là tương đồng về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, việc quy định giới hạn nguồn vốn, địa bàn thực hiện hợp đồng tương tự có thể gây cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT.

Đối với phân bố điểm, Nhà thầu cho biết, nhà thầu tham dự Gói thầu này phải đạt 100% điểm kỹ thuật (điểm tối đa) ở tất cả 4 mục quy định tại Chương III thì mới đủ điều kiện được đánh giá tài chính, điều này là bất hợp lý.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Một số chuyên gia về đấu thầu cho biết, đây là gói thầu xây dựng dân dụng cấp III, thông dụng, phổ biến. Do đó, việc mời thầu cần tuân thủ đúng mẫu HSMT đã ban hành, đồng thời tuân thủ nghiêm pháp luật về xây dựng liên quan. HSMT đưa ra các tiêu chí về năng lực xây dựng, hợp đồng tương tự chưa đúng với hướng dẫn của Bộ Xây dựng bị nhà thầu phản ánh là có cơ sở. Đơn vị tư vấn lập HSMT cũng như Chủ đầu tư cần trả lời nhanh chóng, thỏa đáng các đề nghị làm rõ này.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 07/6/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời như sau:

Đối với phạm vi công việc không có khảo sát địa chất, Bên mời thầu sẽ cập nhật nội dung này và ghi rõ chứng chỉ khảo sát là chứng chỉ khảo sát địa hình.

Đối với yêu cầu hạng chứng chỉ, Bên mời thầu cho biết, Dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án Nhóm B theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư công. Dự án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh (trên địa bàn 23 xã, 4 huyện), khối lượng công việc khảo sát đo vẽ rải rác trên diện rộng, thời gian thực hiện ngắn. Vì vậy Bên mời thầu đề xuất tổ chức có năng lực tốt để thực hiện công việc. Tuy nhiên, theo Phụ lục VII kèm theo Nghị định 15/20/1/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: Chứng chỉ khảo sát xây dựng hạng II được thực hiện khảo sát xây dựng cùng lĩnh vực của dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II. Bên mời thầu sẽ cập nhật nội dung này.

Đối với kinh nghiệm và năng lực nhà thầu, Bên mời thầu yêu cầu đúng, đủ theo các nội dung phù hợp với quy mô, tính chất tương tự các hạng mục đầu tư của Gói thầu, cụ thể đường bê tông xi măng và đường bê tông nhựa cũng như đường lâm nghiệp và đường nông thôn đều sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế khác nhau. Vậy quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không cao hơn mức yêu cầu của Gói thầu.

Đối với phân bố điểm, Bên mời thầu sẽ cập nhật nội dung này.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 08/6/2024, Chủ đầu tư đăng tải tại mục nội dung sửa đổi HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia file đính kèm “LÀM RÕ E-HSMT.pdf” và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 08h30 ngày 19/6/2024 để cập nhật nội dung HSMT.

Chuyên đề