Gói số 03: Thi công hạng mục giao thông, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng công trình, Phụ trách kỹ thuật thi công phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát có thời hạn trên 12 tháng

Các nhân sự chủ chốt phải cung cấp “một tấm hình ảnh màu của cá nhân chụp sau khi phát hành HSMT này (thấy rõ mặt, trên tấm hình thể hiện ngày giờ chụp)”, “có hợp đồng lao động, CMND hoặc căn cước công dân... (scan bản gốc)”.

Tại Tiểu mục 1.3 Vị trí bãi đổ thải vật liệu thừa (đất dư) ngoài hàng rào công trình Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương V, HSMT yêu cầu: “Có cam kết hoặc có thỏa thuận với chính quyền địa phương về bãi đổ thải. Trường hợp có cam kết thì nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận với chính quyền địa phương về vị trí bãi đổ thải có trữ lượng tối thiểu bằng 50% khối lượng mời thầu và nộp cho bên mời thầu chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày đối chiếu HSDT thành công để tiến hành thương thảo hợp đồng”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra một số yêu cầu không tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, gây khó khăn, cản trở các nhà thầu tham dự, vi phạm quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia đấu thầu, pháp luật về đấu thầu không có quy định yêu cầu nhân sự đề xuất phải có ảnh, hay chứng chỉ hành nghề giám sát của nhân sự có thời hạn 12 tháng, hay phải có thỏa thuận với chính quyền địa phương về bãi đổ thải…

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bảo Lộc cho rằng, những yêu cầu nêu trong HSMT là phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và không có nội dung nào dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Việc yêu cầu chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực tối thiểu 12 tháng là để đảm bảo các nhân sự chủ chốt đáp ứng năng lực hoạt động sau khi ký kết hợp đồng. Việc tính toán hiệu lực còn lại của chứng chỉ hành nghề dựa vào tính chất gói thầu, vì việc đánh giá HSDT gói thầu xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ thường kéo dài, nhất là trong trường hợp có nhiều nhà thầu tham dự. Hơn nữa, hiệu lực tối thiểu 12 tháng chỉ bằng 1/5 thời gian hiệu lực của chứng chỉ được cấp (5 năm). Ngoài ra, sở dĩ HSMT yêu cầu các nhân sự chủ chốt phải cung cấp ảnh là nhằm hạn chế tình trạng không trung thực trong kê khai nhân sự tại HSDT, vì thực tế đã có trường hợp nhà thầu đề xuất nhân sự khi chưa được sự đồng ý của họ…

HSMT chỉ yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động của nhân sự chủ chốt, mà không yêu cầu “phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng lao động với nhà thầu”, tức là thuộc biên chế của nhà thầu như điều cấm được quy định tại Phụ lục 09 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Tương tự, HSMT không yêu cầu nhà thầu phải có “bãi đổ thải cụ thể, cự ly đổ thải cụ thể, các mỏ vật liệu cụ thể… trong giới hạn một vùng hoặc một cự ly cụ thể mà chỉ có một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng được”.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Huỳnh Tâm Long - Công ty cổ phần Thắng Đạt - Công ty cổ phần Xây lắp điện Hồng Trường.

Chuyên đề