Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng, vận hành âm thanh, ánh sáng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và bảo trì, bảo dưỡng, vận hành âm thanh, ánh sáng năm 2023

Bên mời thầu: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhân sự chủ chốt: Nhà thầu chuẩn bị bản gốc các hồ sơ và con người để trong trường hợp cần thiết Bên mời thầu có thể yêu cầu trình diện nhân sự, hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu trong trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng nhằm chứng minh năng lực tham gia thực hiện Gói thầu…

Hợp đồng tương tự: Có tính chất tương tự: Cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ sở vật chất, khu ngoại quan và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên cơ sở giáo dục đại học có quy mô diện tích khuôn viên > 10 ha và phục vụ đồng thời > 12.000 người…

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT yêu cầu:

Yêu cầu về nhân sự: Độ tuổi từ 18 - 60 tuổi.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Trong văn bản đề nghị làm rõ, Nhà thầu cho biết HSMT đưa ra yêu cầu về nhân sự và hợp đồng tương tự trái với quy định của pháp luật về đấu thầu, làm hạn chế các nhà thầu tham dự, vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, Bên mời thầu đang hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai quy định về việc đối chiếu tài liệu gốc với thông tin nhà thầu kê khai khi thương thảo hợp đồng. Không thể đánh đồng việc kiểm tra, đối chiếu tài liệu với việc yêu cầu trình diện nhân sự. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT chỉ quy định: “Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của HSDT, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT..., trong đó có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong HSDT”, không có quy định nào về việc nhà thầu phải trình diện nhân sự. Do đó, yêu cầu này có thể gây khó khăn cho nhiều nhà thầu, cản trở việc tham dự thầu.

Mặt khác, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT còn quy định khá mở, trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT, cho phép nhà thầu được thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp, nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc và nhà thầu chỉ được thay thế một lần đối với nhân sự không đáp ứng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi nhà thầu, Bên mời thầu cho biết tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung tại HSMT như yêu cầu cụ thể về độ tuổi của nhân sự đề xuất là “từ 18 - 60” được sửa thành: “trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Tuy nhiên, Bên mời thầu vẫn bảo lưu quan điểm về yêu cầu “đối chiếu nhân sự” tại Mục 2.2a và cho rằng, yêu cầu này nhằm “chứng minh năng lực tham gia thực hiện Gói thầu, tính xác thực trong kê khai nhân sự sẵn sàng huy động cho Gói thầu”.

Đối với yêu cầu về hợp đồng tương tự, Bên mời thầu cho rằng, tiêu chí này là phù hợp quy định, vì “Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học có quy mô, diện tích lớn. Cụ thể, diện tích dọn dẹp vệ sinh công nghiệp trong Gói thầu là khu Hiệu bộ, khu Giảng đường B với diện tích lần lượt hơn 11 ha và 1,7 ha, đồng thời phục vụ hơn 15.000 sinh viên và 1.200 cán bộ, công nhân viên, người lao động”.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 21/8/2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có văn bản phê duyệt điều chỉnh HSMT. Theo đó, bỏ yêu cầu về độ tuổi đối với nhân sự tham gia thực hiện Gói thầu.

Theo Văn bản số 1572/QĐ-ĐHHHVN ngày 31/8/2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Hoàn Mỹ.

Chuyên đề