Kho số viễn thông, tên miền sẽ được bán đấu giá ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để từng bước thiết lập hình thức quản lý việc sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet kết hợp cơ chế hành chính với cơ chế thị trường, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Quyết định này khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014.
Kho số viễn thông, tên miền Internet là loại tài nguyên đặc thù, có rất ít thông tin về giao dịch, mua bán, đấu giá, chuyển nhượng trên thị trường. Ảnh: Tường Lâm
Kho số viễn thông, tên miền Internet là loại tài nguyên đặc thù, có rất ít thông tin về giao dịch, mua bán, đấu giá, chuyển nhượng trên thị trường. Ảnh: Tường Lâm

Cập nhật các quy định mới về đấu giá tài sản

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet được xây dựng trên cơ sở Luật Viễn thông, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội thông qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017), các quy trình, thủ tục, trình tự đấu giá, tiền đặt trước, chi phí đấu giá, hình thức đấu giá trực tuyến... đối với kho số viễn thông, tên miền Internet cần phải được bổ sung, cập nhật để phù hợp với quy định hiện hành về đấu giá tài sản.

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, kho số viễn thông thuộc kho số phục vụ quản lý nhà nước, đối với những đầu số, dãy số đặc biệt phải được phân bổ, cấp qua hình thức đấu giá.

Theo đó, Bộ TT&TT được giao nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, tổ chức được phép sử dụng kho số viễn thông, các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến hoạt động đấu giá, chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Thêm cơ sở xác định giá khởi điểm

Theo Bộ TT&TT, kho số viễn thông, tên miền Internet là loại tài nguyên đặc thù (tài nguyên vô hình) rất có giá trị, đôi khi là hữu hạn trong ngành viễn thông để các doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. So với các hàng hóa thông thường khác ở dạng vật chất (bất động sản, xe cộ, máy móc…) thường đã có nhiều giao dịch trên thị trường để có căn cứ so sánh giá, kho số viễn thông, đặc biệt là mã mạng di động, số dịch vụ tin nhắn ngắn chưa từng có giao dịch mua bán, đấu giá, chuyển nhượng trên thị trường Việt Nam và có rất ít thông tin về giao dịch, mua bán, đấu giá, chuyển nhượng trên thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, số liệu thực tế để áp dụng các phương pháp như so sánh, chi phí, thu nhập và các phương pháp khác theo các tiêu chuẩn thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành là rất hạn chế.

Chính vì vậy, trong trường hợp không thể xác định giá khởi điểm theo phương pháp so sánh và các phương pháp khác theo quy định của pháp luật về giá, Bộ TT&TT đưa ra công thức xác định giá khởi điểm dựa trên cơ sở thu thập số liệu giá trúng đấu giá của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời gian 5 năm gần nhất so với thời điểm xác định giá khởi điểm. Giá khởi điểm xác định theo công thức này chỉ sử dụng để bắt đầu cuộc đấu giá, giá trúng đấu giá sẽ do thị trường quyết định.

Đối tượng tổ chức đấu giá là Bộ TT&TT, doanh nghiệp viễn thông. Mã, số viễn thông được đấu giá sẽ được lựa chọn từ kho số viễn thông của Nhà nước chưa phân bổ và kho số viễn thông đã phân bổ nhưng chưa đưa vào sử dụng của doanh nghiệp viễn thông. Danh mục tên miền được mang ra đấu giá gồm các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự; các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự; trừ các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Dự thảo Quyết định cũng cụ thể hóa một số quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản liên quan tới xử lý tình huống đấu giá không thành. Tiền thu được từ đấu giá, sau khi trừ các chi phí liên quan đến cuộc đấu giá, được nộp vào ngân sách nhà nước.

Chuyên đề