(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 38.800 tỷ đồng. Ảnh: Huấn Anh

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 38.800 tỷ đồng. Ảnh: Huấn Anh

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của đông đảo nhân dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình...

Theo đó, Chương trình sẽ gồm các công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về kinh tế tập thể; đào tạo, bồi dưỡng đối với những đối tượng có liên quan. Ngoài ra, Chương trình hỗ trợ đưa cán bộ trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể; hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu, tư vấn hỗ trợ về kinh tế tập thể; thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể. Chương trình cũng sẽ triển khai các hạng mục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm và nhiều chương trình hỗ trợ khác.

Theo tính toán, hiệu quả về mặt kinh tế của Chương trình sẽ giúp hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể cả về hai mặt: nhận thức và năng lực sản xuất, qua đó sẽ có tác động lớn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến là 38.800 tỷ đồng.