(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
Nhiều thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Nhiều thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Liên quan đến quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh/huyện, có ý kiến đề xuất nên bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp “bản thuyết minh dự án đầu tư” vì chồng lấn với pháp luật về đầu tư. Song một số ý kiến lại cho rằng việc quy định như vậy là phù hợp.

Sau khi rà soát 179 thủ tục hành chính (TTHC), Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 153 thủ tục (đạt 85%). Dự kiến, tổng chi phí tuân thủ tiết kiệm được khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC là trên 131,622 tỷ đồng (chiếm 21,9% tổng chi phí tuân thủ quy định TTHC).

Trong đó, Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ một số TTHC trong Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT liên quan đến quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh/huyện như: văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất; trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. Lý do đề xuất bãi bỏ là cơ quan cấp phép đã có các thông tin này.

Sau khi cắt giảm, thành phần của hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải nộp chỉ còn: đơn; bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Bộ TN&MT đưa ra phương án cắt bỏ TTHC này là hợp lý vì sẽ giúp giảm chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp “bản thuyết minh dự án đầu tư” trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bởi theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền đã thẩm định “khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”; “đánh giá nhu cầu sử dụng đất”. Như vậy, khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có nghĩa là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đánh giá các điều kiện về giao đất, nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư.

Nếu pháp luật về đất đai tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư phải gửi kèm “bản thuyết minh dự án đầu tư” trong hồ sơ xin giao đất là chồng lấn với quy định của pháp luật về đầu tư, gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng, việc quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh/huyện phải có “bản thuyết minh dự án đầu tư” là phù hợp, không có sự chồng lấn giữa các quy định. Bởi việc chấp thuận chủ trương đầu tư là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Mặc dù có sự lặp lại của các nội dung thẩm định, nhưng thời điểm thẩm định của từng nội dung là khác nhau ở các bước. Vì vậy, trong quá trình thực hiện có sự thay đổi ở các cơ sở để thẩm định như có sự điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh của các văn bản luật...