(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 32,97 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020), thể hiện trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Kết thúc quý I/2021, HHS ghi nhận doanh thu đạt 137,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,4% và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30,2% về còn 7,9%.