(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (mã chứng khoán: HD8) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày 5/10 tới, Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%,. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 21/10/2021.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ dùng danh sách cổ đông chốt trên để lấy ý kiến bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian lấy ý kiến dự kiến được thực hiện trong quý IV/2021, tại trụ sở Công ty.

Về kết quả kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 114,6 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 7,1 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,43 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 46 tỷ đồng, tổng doanh thu 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,2 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 6%.