Hà Nội phấn đấu tăng trưởng bình quân 8,5 - 9% trong 5 năm tới

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Mục tiêu tổng quát được Hà Nội đặt ra trong giai đoạn này là huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế tăng trưởng cao hơn, cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững…

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 được TP. Hà Nội đặt ra là tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5 - 9%; GRDP bình quân/người đạt 140 - 150 triệu đồng; huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng 12%/năm); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 80%...

Chuyên đề