(BĐT) - Sở Tư pháp Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 4/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyết định này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; các đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Dự thảo Quyết định, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Hà Nội được ban hành kèm theo gồm 3 chương, 19 điều áp dụng đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Hà Nội.