(BĐT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thành phố Hà Nội, UBND đã chấp thuận 20 vị trí, địa điểm để lắp đặt Trạm quan trắc không khí. 

Các địa điểm này được xác định dựa trên sự thống nhất khảo sát thực địa của Tổ công tác triển khai tiếp nhận Dự án Quản lý chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

AFD cho biết, trong quá trình triển sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện công tác tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn TP. Hà Nội.