(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đề xuất một số cơ chế đặc thù để triển khai các dự án đầu tư nút giao thông quan trọng và dự án giải quyết ùn tắc giao thông nội đô có tính cấp bách.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối với dự án PPP, Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép Thành phố chủ động quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả lựa chọn theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư được lựa chọn, sớm triển khai đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đồng thời ủy quyền cho các Ban QLDA chuyên ngành thuộc Thành phố đàm phán, ký kết, quản lý, theo dõi hợp đồng dự án PPP.

Đối với dự án nút giao thông quan trọng, Hà Nội đề xuất Thủ tướng ủy quyền cho Thành phố được tổ chức thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Đối với dự án ùn tắc giao thông nội đô có tính cấp bách, Hà Nội xin áp dụng cơ chế giao thầu không thông qua lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Từ tháng 4/2016, Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế giao thầu 8 dự án, tuy nhiên đến nay nhiều dự án vẫn chưa được triển khai.