(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại xã Tân An và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

A. Quyền sử dụng đất tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, số lượng 04 thửa đất:

- Vị trí: Thuộc dọc đường Quốc lộ 279 thuộc xã Tân An.

  - Tổng số thửa đất: 04 thửa (thửa số 158;159;160;161).

- Tổng diện tích của 04 thửa: 599,8 m2.

B. Quyền sử dụng đất tại tổ 10 thị trấn Khánh Yên (bến xe khách cũ), số lượng 04 thửa đất:

- Vị trí: (Đoạn từ bến xe cũ đến nhà Đăng Thơm) thuộc tổ 10 thị trấn Khánh Yên:

  - Tổng số thửa đất: 04 thửa (thửa số 162;163;164;165).

- Tổng diện tích của 04 thửa: 562.2 m2.

C.Quyền sử dụng đất tại Tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, số lượng 16 thửa đất:

- Vị trí: Tuyến 25b:

  - Tổng số thửa đất: 16 thửa (Từ thửa 197 đến thửa 212).

- Tổng diện tích của 16 thửa: 1.739,2 m2.

3.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:

* Giá khởi điểm:

- Đối với 04 thửa đất tại xã Tân An, có giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/m2 .

- Đối với 04 thửa đất, tại tổ 10 thị trấn Khánh Yên (bến xe khách cũ), có giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m2

- Đối với 16 thửa đất tại tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, có giá khởi điểm cụ thể như sau:

+ Thửa số 212 diện tích 239 m2 giá khởi điểm 4.300.000 đồng/m2 .

+ Từ thửa số 201 đến thửa số 211, có giá khởi điểm 4.200.000 đồng/m2 .

+ Từ thửa số 197 đến thửa số 200, có giá khởi điểm 4.000.000 đồng/m2 .

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017.

* Tiền đặt trước: Mức thu tối đa không quá 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (không được tính lãi).

* Bước giá:

- Đối với các thửa đất tại xã Tân An và tổ 10 thị trấn Khánh Yên (bến xe khách cũ) bước giá tối thiểu quy định: 20 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của thửa đất).

- Đối với 16 thửa đất tại tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, bước giá tối thiểu quy định: 10 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của thửa đất). Có bảng kê chi tiết 24 thửa đất đính kèm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 27/4/2018 đến ngày 21/5/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và công bố giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24/5/2018 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.