(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài  sản do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Vị trí 1: Khu Đồi Hầm, xã Địch Quả, gồm 40 ô đất. Diện tích: Từ 147,4 m2 – 193,8 m2/ Ô đất.

Giá khởi điểm: 200.000 đ/m2. Tiền đặt trước: Từ 6.000.000 đ - 8.000.000 đ/ Ô đất. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đ.

2. Vị trí 2: Khu Tân Tiến, thị trấn Thanh Sơn, gồm 07 ô đất. Diện tích: Từ 145,0 m2 – 145,5 m2/ Ô đất.

Giá khởi điểm: 2.200.000 đ/m2. Tiền đặt trước: Từ 64.000.000 đ/ Ô đất. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đ.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 29/5 đến 16h00, ngày 31/5/2018 tại Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/5 đến 16h00, ngày 31/5/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ, số: 2700 20100 6642 tại Agribank Phú Thọ.

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00, ngày 02/6/2018 tại UBND xã Địch Quả.

- Vị trí 2: 13h30, ngày 02/6/2018 tại UBND thị trấn Thanh Sơn.

* Mọi chi tiết liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. Điện thoại: 02103.842.215;

- Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Địch Quả, UBND thị trấn Thanh Sơn.