(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:  

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 08 lô đất tại Khu dân cư - dịch vụ Khánh Mỹ và tại Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9 thuộc thị trấn Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, hạ tầng kỹ thuật:

a. Các lô đất thuộc khu dân cư - dịch vụ Khánh Mỹ: 04 lô đất.

- Vị trí: Nằm ở Vị trí 1, Vị trí 2 đường Phò Trạch (đoạn từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền).

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hạ tầng có sẵn (điện, nước, đường giao thông,...) và đã được san lấp mặt bằng.

b. Các lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9 thuộc thị trấn Phong Điền: 04 lô đất.

- Vị trí: Nằm ở vị trí 1 tuyến đường nội thị số 3 và vị trí 1, 2 đường quy hoạch DD6.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng một phần hạ tầng có sẵn đường quy hoạch DD6, tuyến nội thị số 3 và cần đầu tư hạ tầng tối thiểu trong khu quy hoạch.

3. Mục đích: Đất ở; Thời gian sử dụng; lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền phê duyệt.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá; giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

TT

Số lô

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích
(m2)

Vị trí, Khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Giá tối thiểu làm tròn (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư - dịch vụ Khánh Mỹ: 04 lô đất.

1

2

141

38

1.535,76

Vị trí 1, Phò Trạch (Đoạn từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền), Loại 1.B

1.500.000

2.303.640.000

70.000.000

345.500.000

2

3

142

30

1.390,38

1.500.000

2.085.570.000

70.000.000

312.800.000

3

4

143

38

1.114,73

1.500.000

1.672.095.000

70.000.000

250.800.000

4

5

144

38

649,0

Vị trí 2, Phò Trạch (Đoạn từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền), loại 1.B

700.000

454.300.000

15.000.000

68.100.000

II

Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9 thuộc thị trấn Phong Điền: 04 lô đất.

5

82

256

40

376,10

Vị tri 2 đường quy hoạch DD6, loại 2.B (2 mặt đường quy hoạch 13,5m)

850.000

319.685.000

13.000.000

47.900.000

6

91

260

40

349,80

Vị tri 2 đường quy hoạch DD6, loại 2.B (quy hoạch 13,5m)

700.000

244.860.000

10.000.000

36.700.000

7

93

261

40

349,80

700.000

244.860.000

10.000.000

36.700.000

8

94

267

40

407,30

700.000

285.110.000

11.000.000

42.700.000

Tổng cộng: 08 lô đất.

6.172,87

7.610.120.000

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản; bán hồ sơ; tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá và hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến ngày 23 tháng 4 năm 2018 ở vị trí các lô đất tại Khu dân cư - dịch vụ Khánh Mỹ và tại Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9 thuộc thị trấn Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền và Uỷ ban nhân dân thị trấn Phong Điền.

3 . Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, phí cấp giấy, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng đối với các lô đất có giá trị trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này đến trước 11 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018 và nộp vào tài khoản số: 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Liên Việt Post-Bank Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

c. Phí cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất: 520.000 đồng/hồ sơ (Mức thu áp dụng theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh).

d. Lệ phí cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất: Đối với hộ gia đình có hộ khẩu ở nông thôn được miển nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hộ gia đình có hộ khẩu tại các phường thuộc thành phố, phường và thị trấn thuộc thị xã nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mức thu áp dụng theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 11 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

          IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3761918 và UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền./.