(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TC - KH huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất 2 vị trí:

- Vị trí 1: Khu Đồng Chằm, xã Tiên Kiên (13 ô): Từ ô số 02 đến ô số 14. Diện tích 1.331,0 m2. Giá khởi điểm 2.500.000 đồng/ m2.

- Vị trí 2: Khu Đồng Nun, thị trấn Hùng Sơn (02 ô): Ô số 01 và ô số 02. Tổng diện tích 480,0 m2. Giá khởi điểm 1.800.000 đồng/ m2.

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23 và 24/4/2018 tại vị trí khu đất.

Nộp hồ sơ, lệ phí và tiền đặt trước: Từ ngày 20/4/2018 đến ngày 26/4/2018 tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Thao (Trong giờ hành chính).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00, ngày 28/4/2018 tại Hội trường UBND xã Tiên Kiên.

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ - ĐT 0210 3842215.

- Phòng TC - KH huyện Lâm Thao - ĐT: 0210.3825.759.