(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất nhỏ, kẹt xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội gồm 09 nhóm đất: Nhóm 1 - Khu X5, thôn 6: Thửa LK1; nhóm 2 - Khu X8, thôn 6: Thửa LK2; nhóm 3 - Khu X6, thôn 6: Từ LK1 đến LK7 và từ LK10 đến LK14; nhóm 5 - Khu X17, thôn 8: LK1, LK2, từ LK5 đến LK13. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá: 200.000 đ/ m2.

Nhóm 4 - Khu X2: Thửa LK1. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ. Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá: 200.000 đ/ m2.

Nhóm 6 - Khu X3, thôn 6: Thửa LK1; nhóm 7 - Khu X4 thôn 6: Thửa LK1, LK2. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Giá khởi điểm: 5.700.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất; Bước giá: 200.000 đ/ m2.

Nhóm 8 - Khu X7, thôn 6: Từ thửa LK1 đến LK7; nhóm 9 - Khu X16, thôn 8: LK1, LK2. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ. Giá khởi điểm: 5.700.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá: 200.000 đ/ m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 30/3/2018 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 19/4/2018 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ  ngày 18/4 đến đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 19/4/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá - Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia, số TK: 2121.0000.595555 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV – Chi nhánh Tây Hồ). Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Nhóm…. khu  ..............., thôn………. xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày là 16 và 17/4/2018 (sáng từ 8h00 đến 11h00 chiều từ 14h00 đến 17h00).

5. Tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 21/4/2018 (Thứ 7).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Khu B2 Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38.768.930.