Đấu giá quyền sử dụng đất khu phi thuế quan tại cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đang được thông báo bán đấu giá.

Theo đó, thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được quy hoạch là đất sản xuất - kinh doanh, phi công nghiệp, không phải đất thương mại - dịch vụ. Khu đất này được đưa ra bán đấu giá với diện tích 125.773,3 m2; thửa đất đã được đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, có ranh giới rõ ràng trên thực địa. Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần thông qua hình thức đấu giá.

Giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 1,26 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm khu đất là 158,474 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 3/10/2022. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có khả năng về tài chính.

Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá được thẩm định vào ngày 4/10/2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng; thời gian tổ chức vào ngày 6/10/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư