(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn Chăn nuôi Khatoco

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn Chăn nuôi Khatoco

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn Chăn nuôi Khatoco

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;  Trồng cây hàng năm khác;  Chăn nuôi trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, gia cầm; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực phẩm,  vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Vốn điều lệ: 45.000.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 2.614.000

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 19/01/2016

Giá khởi điểm: 10.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 2.614.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.205.000

Ngày phát hành: 19/01/2016

Tài liệu đính kèm