Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh

Mã CK

5363

Doanh nghiệp phát hành

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh

Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước, chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Thoát nước và xử lý nước thải, chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;……

Vốn điều lệ

145.978.602.265

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

2.627.229

Giá trị cổ phần đấu giá

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

06/05/2016

Giá khởi điểm

10.000

Lãi suất trần

Số mức giá

1

Bước khối lượng

1

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

2.627.229

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

2.627.229

Ngày phát hành

06/05/2016