Đăk Lăk đấu giá đất khu dân cư tại TP. Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 48 thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 4, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Tổng giá khởi điểm các thửa đất đấu giá là 160,2 tỷ đồng.

48 thửa đất đấu giá có tổng diện tích 5.509,5 m2, trong đó, diện tích mỗi lô đất đấu giá được phân chia từ 75 - 198,2 m2; giá khởi điểm từ 2,2 - 6,5 tỷ đồng/lô đất.

Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và không thuộc những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8 - 28/11/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 1/12/2022.

Chuyên đề