(BĐT) - Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT Group) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Theo đó, Công ty dự kiến đạt 497 tỷ đồng doanh thu và 191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022, tăng tương ứng 62% và 79% so với năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

CNT Group dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2021 do tính đến 31/12/2021 Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 348 tỷ đồng dù lãi sau thuế năm 2021 đạt 106 tỷ đồng. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 sắp tới, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, CNT Group dự kiến dùng hơn 81 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần tính đến hết năm 2021 để giảm lỗ lũy kế.