Chất lượng tư vấn đầu tư dự án chưa bảo đảm do chi phí gói thầu tư vấn chưa phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng từ năm 2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án định kỳ hàng quý đánh giá kết quả công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, chất lượng thực hiện hợp đồng của nhà thầu tư vấn gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với vác trường hợp tư vấn không bảo đảm chất lượng lập hồ sơ đầu tư xây dựng.

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Qua quá trình tổng hợp đánh giá, chúng tôi nhận thấy công tác tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế, dự toán của các dự án xây dựng đầu tư công trên địa bàn Đà Nẵng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. Các nhà thầu tư vấn được lựa chọn cơ bản bảo đảm điều kiện, năng lực hoạt động, phù hợp với yêu cầu, quy mô của công trình; các cá nhân phụ trách chuyên môn đều có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Sản phẩm tư vấn các dự án xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện và chất lượng theo hợp đồng tư vấn đã ký kết.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc tư vấn vẫn có một vài gói thầu chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký, phải chỉnh sửa. Nguyên nhân do nhà thầu bố trí nhân sự chưa hợp lý để phụ trách hồ sơ, thiếu các thông tin điều tra thực tế hiện trường. Một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là tư vấn thực hiện không được cấp kinh phí phù hợp để điều tra thu thập và bỏ công sức tương ứng đầu tư chất xám cho công tác lập hồ sơ.

Để nâng cao chất lượng tư vấn dự án đầu tư, Sở Xây dựng đã kiến nghị lãnh đạo Thành phố kiến nghị với các bộ, ngành trung ương bổ sung quy định về mức lập, thẩm tra, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C.

Chuyên đề