(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.
Vốn đầu tư phát triển năm 2019 sẽ được bổ sung 11.973,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Lê Tiên

Vốn đầu tư phát triển năm 2019 sẽ được bổ sung 11.973,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 số tăng thu là 105.714 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách trung ương là 33.623 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 72.091 tỷ đồng.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương là 32.943 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể và trừ số giảm thu tiền sắp xếp nhà đất của Bộ Quốc phòng) để thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo đó, giảm bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3.500 tỷ đồng; dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 8.300 tỷ đồng; bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách an sinh xã hội 6.367 tỷ đồng; thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán là 193 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương năm 2018 cho các địa phương 835,4 tỷ đồng; bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 11.973,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; bổ sung vốn thực hiện dự án di dân, tái định cư các dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang và vùng chuyển dân sông Đà 1.500 tỷ đồng.