(BĐT) - Bộ GTVT vừa cho biết, trong năm 2017, toàn ngành ước giải ngân được tổng cộng 60.761 tỷ đồng, đạt hơn 94% kế hoạch. 
Bộ GTVT đã thỏa thuận quyết toán 55 dự án BOT, BT

Trong đó, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) giải ngân ước đạt 100% kế hoạch, tương đương 20.000 tỷ đồng; nguồn vốn NSNN và TPCP dự kiến giải ngân 40.761,46 tỷ đồng, đạt 91,38% kế hoạch.

Trong năm 2017, Bộ GTVT cũng kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 với tổng số tiền 5.458 tỷ đồng trong tổng số 5.661 tỷ đồng kế hoạch kéo dài, đạt 96,4% kế hoạch giao.

Vẫn theo Bộ GTVT, trong năm 2017 đã có 14 dự án BOT, BT được lập và trình các cơ quan chức năng, đạt 107% kế hoạch. Bộ cũng đã thẩm tra thỏa thuận quyết toán được 30 dự án BOT, BT, đạt 103% kế hoạch; lũy kế đến nay đã thỏa thuận quyết toán được 55 dự án BOT, BT.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã lập, trình quyết toán 113 dự án sử dụng NSNN với giá trị trên 65.000 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch cả năm 2017; đồng thời đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 119 dự án với giá trị gần 53.000 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch cả năm 2017.