(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong Công văn, Bộ KH&ĐT nêu rõ những căn cứ pháp lý cho việc này gồm: các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn; quy định tại các Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước sang năm 2017 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; với kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị báo cáo danh mục dự án chưa giải ngân hết kế hoạch và đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sang năm 2017. Trong đó, phải làm rõ lý do cần kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn này. Báo cáo gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 10/3/2017, sau thời gian này, nếu đơn vị nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước và năm 2016 sang năm 2017.