Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá và tư vấn đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/ đơn vị tư vấn.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ công văn số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ các Quyết định: Số 4249/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh; số 4383/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên; số 4249/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh; số 4378/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; số 4384/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực y tế;

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai các gói thầu khí y tế, công nghệ thông tin, xử lý nước thải và trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc 05 dự án lĩnh vực y tế:

(1) Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh;

(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên;

(3) Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh;

(4) Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu;

(5) Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ.

Để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu nêu trên, Ban có nhu cầu thuê tổ chức/ đơn vị thực hiện các công việc tư vấn thẩm định giá và tư vấn đấu thầu (bao gồm: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

Các tổ chức/ đơn vị tư vấn có khả năng, nhu cầu tham gia đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực gửi về Ban theo thông tin như sau:

- Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 10/7/2022.

- Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đ/c: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bộ phận thường trực: Ông Phan Thành Luân - ĐT: 0375.733850.

- Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Chuyên đề