(BĐT) - Công ty CP Licogi 13 (mã chứng khoán: LIG) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 447,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,8% và 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.530,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7% và 32,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.030 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,05876 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tối thiểu 5%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty vượt xa kế hoạch đặt ra năm 2020.

Xét về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 42,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng, Công ty đã huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.