Xử lý nghiêm DNNN “cù nhầy” công bố thông tin

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin. 

Đồng thời, Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của DNNN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thông tin này vừa được Văn phòng Chính phủ cho biết tại văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin DNNN.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, DNNN phải định kỳ công bố các thông tin như: chiến lược phát triển của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm…    

Chuyên đề