Xây dựng - Giai đoạn 1 về xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Bản sửa đổi số 5 và 6 của thông báo mời thầu (IFB) số 72044021B00001: Xây dựng - Giai đoạn 1 về xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa của USAID.

Sửa đổi số 6:

Mục đích của bản sửa đổi này là thay thế đính kèm J.2-Bid_Form_IFB_Amendment_5 bằng phiên bản hiện tại, có tên "J.2-Bid_Form_IFB_Amendment_6."Ngoài những nội dung nêu trên, tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại trong thông báo mời thầu (IFB) ban đầu và các bản sửa đổi kèm theo vẫn giữ nguyên nội dung.

Trân trọng,

Suzanne H. Johnson

Chuyên viên Hợp đồng, USAID/Việt Nam.

Sửa đổi số 5:

TÀI KHOẢN KÍCH HOẠT:

Cơ hội hợp đồng.

Số Thông báo: 72044021B00001.

Thông báo liên quan: 72044021B00001.

Phòng/Cơ quan độc lập: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Thành viên: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Văn phòng: USAID/VIỆT NAM.

Thông tin chung:

Loại cơ hội hợp đồng: Kết hợp/ mời quan tâm (cập nhật).

Toàn bộ ngày/giờ theo: (UTC+07:00) JAKARTA, INDONESIA.

Ngày phát hành cập nhật: 14/02/2022, 06:57 giờ chiều WIB.

Ngày phát hành bản đầu tiên: 17/11/2021, 06:07 giờ chiều WIB.

Hạn chào thầu cập nhật: 25/02/2022, 04:00 giờ chiều WIB.

Hạn chào thầu ban đầu: 11/02/2022, 04:00 giờ chiều WIB.

Nguyên tắc hủy kích hoạt: 15 ngày sau hạn chào thầu.

Ngày hủy kích hoạt cập nhật: 12/3/2022.

Ngày hủy kích hoạt ban đầu: 26/02/2022.

Yêu cầu đăng thông báo: Không.

Phân loại:

Bản gốc ưu tiên:

Mã dịch vụ, sản phẩm: Y1PD - Thi công các công trình xử lý và lưu giữ chất thải.

Mã NAICS: 237990 - Thi công các công trình hạ tầng và dân dụng khác.

Địa điểm thực hiện: Việt Nam (VNM).

Mô tả:

Bản sửa đổi số 5 của thông báo mời thầu (IFB) số 72044021B00001: Xây dựng - Giai đoạn 1 về xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa của USAID.

Mục đích của bản sửa đổi này là:

1. Gia hạn “Ngày kết thúc nhận hồ sơ dự thầu” từ ngày 18/02/2022 thành ngày 25/02/2022 vào lúc 04:00 giờ chiều giờ Hà Nội và mở thầu trực tuyến từ ngày 23/02/2022 thành ngày 02/3/2022. Chi tiết buổi mở thầu trực tuyến sẽ được chia sẻ với tất cả các ứng thầu sau;

2. Đưa các câu hỏi nhận được và phần trả lời tương ứng theo chi tiết trong đính kèm 1 của bản sửa đổi này vào, thành một phần không tách rời của thông báo Mời thầu (IFB);

3. Thay thế toàn bộ đính kèm J.2 BIỂU MẪU DỰ THẦU bằng phiên bản đính kèm bản sửa đổi số 5 này; và

4. Thay thế toàn bộ đính kèm J.13 CHỈ DẪN KỸ THUẬT bằng phiên bản đính kèm bản sửa đổi số

Ngoài những nội dung nêu trên và ghi chi tiết trong bản sửa đổi số 5, tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại trong thông báo mời thầu (IFB) ban đầu và các bản sửa đổi kèm theo vẫn giữ nguyên nội dung.

Trân trọng,

Suzanne H. Johnson.

Chuyên viên Hợp đồng, USAID/Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hợp đồng: Tầng 15, Tòa nhà Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người liên hệ chính: Karittha Jenchiewchan - Email: kjenchiewchan@usaid.gov - Phone: (66 2) 2573025.

Người liên hệ thứ hai: Suzanne H. Johnson - sjohnson@usaid.gov.

Truy cập website www.sam.gov, số thông báo (IFB) 72044021B00001 để xem và tải tất cả các đính kèm.

Đính kèm:

Đính kèm 1: 20220214_Amendment_5_IFB_72044021B00001_USAID Civil Works P1_EN.

Đính kèm 2: 20220214_Amendment_5_IFB_72044021B00001_USAID Civil Works P1_VN.

Đính kèm 3: J.13_Compendium_IFB_Amendment_5.

Đính kèm 4: 20220216_Amendment_6_IFB_72044021B00001_USAID Civil Works P1_EN.

Đính kèm 5: 20220216_Amendment_6_IFB_72044021B00001_USAID Civil Works P1_VN.

Đính kèm 6: J.2-Bid_Form_IFB_Amendment_6_EN.

Đính kèm 7: J.2-Bid_Form_IFB_Amendment_6_VN.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư