(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi Chính phủ Báo cáo hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch đối với từng loại quy hoạch.
Hợp phần quy hoạch sẽ được quy định đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng. Ảnh: Lê Tiên

Hợp phần quy hoạch sẽ được quy định đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng. Ảnh: Lê Tiên

Đảm bảo phù hợp với thực tiễn và hiệu quả thực hiện

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Dự thảo Nghị định đã được Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ lần đầu vào tháng 5/2018.

Nghị định hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Các quy hoạch khác trong hệ thống quy hoạch quốc gia gồm quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành sẽ do các luật chuyên ngành điều chỉnh.

Nghị định cũng quy định chi tiết về điều kiện năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn lập quy hoạch, các hình thức công bố quy hoạch, tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch, trách nhiệm của các cơ quan tham gia lập quy hoạch, việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định về một số quy định liên quan đến lấy ý kiến quy hoạch, trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Cần phối hợp đồng bộ trong việc lập quy hoạch

Có 5 cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình lập quy hoạch. Đó là: cơ quan lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Theo Bộ KH&ĐT, Dự thảo Nghị định tập trung quy định rõ hơn về nội dung “phối hợp đồng bộ” trong việc lập quy hoạch. Bên cạnh các quy định hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, chi tiết hóa nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, vấn đề quyết định là phải đảm bảo phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập quy hoạch. Quan trọng nhất là phải xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia lập quy hoạch.

Dựa trên cách tiếp cận đó, Ban soạn thảo Nghị định đã xác định có 5 cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình lập quy hoạch. Đó là: cơ quan lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch.