(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ phát hành thêm hơn 12 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu.
Tư vấn Xây dựng Điện 2 chốt chia cổ tức tỷ lệ 50%

Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019. Thời gian dự kiến là ngay sau khi Ủy bán Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành để trả cổ tức.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên hơn 360 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt bằng 73,8% và 62,7% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, mức cổ tức không dưới 25%/năm trong năm 2020.