(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung dự thảo Nghị định, bảo đảm thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trình Chính phủ trong tháng 11/2017.

Trước đó, ngày 6/10/2017, Bộ Tài chính đã có tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT.

Theo Dự thảo, Nhà nước cho phép sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT quy định tại pháp luật về đầu tư.