(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa trình Chính phủ Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chương trình hành động của Chính phủ đưa ra 130 nhiệm vụ triển khai thực hiện, bám sát 10 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030. Ảnh: Lê Tiên

Chương trình hành động của Chính phủ đưa ra 130 nhiệm vụ triển khai thực hiện, bám sát 10 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030. Ảnh: Lê Tiên

Theo Tờ trình của Bộ KH&ĐT, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ để triển khai thực hiện. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, đề án lớn, có tính cấp thiết cao, mang tính dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm, với yêu cầu nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước.

Chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động của mình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và cấp trình/phê duyệt đối với từng nhiệm vụ, đề án để gắn trách nhiệm cũng như theo dõi, giám sát thực hiện.

Thông qua Chương trình hành động, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; là cơ sở để đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Theo Dự thảo Nghị quyết, phần Phụ lục gồm 130 nhiệm vụ triển khai thực hiện, bám sát 10 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Các nhiệm vụ được xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và cấp trình phê duyệt.