Triển khai Nghị quyết về hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định 1270/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ KH&ĐT thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội.
Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP nhấn mạnh việc rà soát các quy hoạch liên quan trong thẩm quyền phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng. Ảnh: Lê Tiên
Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP nhấn mạnh việc rà soát các quy hoạch liên quan trong thẩm quyền phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 57, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ được giao rà soát quy hoạch liên quan trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng mới hoặc điều chỉnh quy hoạch ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng và Luật Quy hoạch 2017; chủ động phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin của bộ, ngành, địa phương và thông tin vùng nhằm hướng tới tăng cường chia sẻ và tiếp cận thông tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các vùng.

Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, đối thoại với các cơ quan, địa phương tham gia điều phối vùng và cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách phát triển vùng, từ đó có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Tại Quyết định này, Vụ Quản lý quy hoạch được giao: chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược phát triển và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch các vùng theo quy định của Luật Quy hoạch 2017; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, kiểm tra kết quả đã thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch vùng cho năm tiếp theo…

Chuyên đề