(BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, ngày 26/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan về việc tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022. Ảnh: Tường Lâm

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022. Ảnh: Tường Lâm

Phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ từng dự án

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ KH&ĐT hướng dẫn trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2021, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, theo các nội dung sau: tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021 theo từng nguồn vốn; tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nếu có) của từng dự án, dự kiến tiến độ giao và khả năng thực hiện, giải ngân các dự án khởi công mới trong năm 2021; các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

Đồng thời, đánh giá chính xác nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, nêu rõ những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021; đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo về tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự kiến khả năng phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022, chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên; xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đang trình cấp có thẩm quyền.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung: định hướng đầu tư công năm 2022; dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo từng nguồn vốn; dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài vốn đầu tư công; các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương và dự kiến các kết quả đạt được.

Trong đó, Bộ KH&ĐT nêu rõ, việc phân bổ vốn NSNN năm 2022 phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau: ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư theo tiến độ được phê duyệt; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã trình cấp có thẩm quyền. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã trình cấp có thẩm quyền trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của từng dự án.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo hướng dẫn và gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2021.