Tổ chức tổng điều tra kinh tế cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Từ ngày 1 - 30/7/2021, Tổng cục Thống kê tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Khoảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ được thu thập thông tin phục vụ cho tổng điều tra.
Khoảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ được thu thập thông tin phục vụ cho tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Khoảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ được thu thập thông tin phục vụ cho tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 nhằm thu thập thông tin cơ bản của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng về tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành và địa phương.

Cụ thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể sẽ được thu thập thông tin là cơ sở kinh doanh của hộ gia đình/cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn của một xã/phường/thị trấn.

Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là đơn vị cơ sở của đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong phạm vi địa bàn một xã.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 sẽ thực hiện theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp với hình thức phiếu điện tử. Dự kiến khoảng 25.000 điều tra viên thống kê sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Theo Tổng cục Thống kê, kết quả này cùng với các thông tin của khối doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã được thu thập giai đoạn 1 để tổng hợp bức tranh chung phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế; là căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Được biết, tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định thời gian thu thập thông tin từ tháng 3 đến tháng 7/2021, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021, thực hiện thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội.

Các địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên được hoàn thành công tác thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 8/2021.

Giai đoạn 2, tổng điều tra kinh tế bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2021 nhằm thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Chuyên đề