(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì hoàn thiện hồ sơ Dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh: Huấn Anh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì hoàn thiện hồ sơ Dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh: Huấn Anh

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ quan trọng các tháng còn lại của năm 2021.

Thứ nhất, các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thường trực Ban Chỉ đạo tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ...

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ Dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012, báo cáo các cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội theo đúng tiến độ.

Thứ hai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 (dự kiến vào trung tuần tháng 12/2021); chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.